STT Tên văn bản
Kế hoạch tổ chức Hội nghị Logistic
33/KH-SGTVT 22/03/2024
Tải về
Quyết định về việc thành lập Hội đồng Quốc gia về Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo
177/QĐ-TTg 14/02/2024
Tải về
Quyết định ban hành Kế hoạch "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024"
379/QĐ-UBND 15/02/2024
Tải về
Kế hoạch Tổ chức thực hiện các sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai - Techfest DongNai 2024 tại Sở Khoa học và Công nghệ
412/SKHCN-TKC 19/02/2024
Tải về
Kế hoạch tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai Techfest DongNai 2024
36/KH-UBND 25/01/2024
Tải về
Nghị định số 122/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị th
122/2020/NĐ-CP 15/10/2020
Tải về
Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 -2025"
167/QĐ-TTg 08/02/2022
Tải về
Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 21/3/2022 của Chính phủ về việc không tiếp tục xây dựng 02 chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025
42/NQ-CP 22/03/2022
Tải về
Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ: Về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025
58/NQ-CP 21/04/2023
Tải về
Thông tư Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
05/2022/TT-BKHCN 31/05/2022
Tải về
Thông tư 15/2022/TT-BKHCN Quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030
15/2022/TT-BKHCN 12/10/2022
Tải về
Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BKHCN ngày 01/8/2023 Thông tư quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp G
08/VBHN-BKHCN 01/08/2023
Tải về
Nghị định số 88/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống
88/2010/NĐ-CP 16/08/2010
Tải về
Nghị định số 126/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản
126/2021/NĐ-CP 30/12/2021
Tải về
Nghị định số 17/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan
17/2023/NĐ-CP 26/04/2023
Tải về
Nghị định số 65/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng
65/2023/NĐ-CP 23/08/2023
Tải về
Báo cáo kết quả công tác tổ chức Cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Đồng Nai năm 2023
207/BC-BTC 21/08/2023
Tải về
Quyết định Công nhận kết quả chấm điểm vòng thử thách và danh sách hồ sơ dự thi vào vòng chung kết cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai” năm 2023
248/QĐ-BTC 20/07/2023
Tải về
Quyết định công nhận kết quả chấm điểm vòng sơ tuyển và danh sách hồ sơ dự thi vào vòng thử thách cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai” năm 2023
227/QĐ-BTC 07/07/2023
Tải về
Quyết định về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"
1665/QĐ-TTg 30/10/2017
Tải về
Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
80/2021/NĐ-CP 26/08/2021
Tải về
Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ
132/2018/TT-BTC 28/12/2018
Tải về
Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
01/2021/TT-BKHĐT 16/03/2021
Tải về
Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
01/2021/NĐ-CP 04/01/2021
Tải về
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
47/2021/NĐ-CP 01/04/2021
Tải về
Nghị định về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng; an ninh; sửa đổi quy định tại điểm g khoản 1 Điều 23 Ng
16/2023/NĐ-CP 25/04/2023
Tải về
Luật Doanh nghiệp
59/2020/QH14 17/06/2020
Tải về
Quyết định thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng điều phối Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh đến năm 2025
39/QĐ-HDĐP 31/03/2022
Tải về
Kế hoạch tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai - Techfest Dong Nai 2023
Số 81/KH-UBND 28/03/2023
Tải về
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023"
432/QĐ-UBND 17/03/2023
Tải về
Quyết định công nhận kết quả chấm điểm điểm vòng chung kết và xếp hạng cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022
08/QĐ-BTC 09/11/2022
Tải về
Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022"
Số 1454/QĐ-UBND 06/06/2022
Tải về
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Điều phối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai đến năm 2025
Số 38/QĐ-HĐĐP 30/03/2022
Tải về
Quyết định về việc đổi tên và kiện toàn Hội đồng Tư vấn, điều phối mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2023
Số 323/QĐ-UBND 27/01/2022
Tải về
Quyết định Triển khai thực hiện Nghị quyết 29/NQ-HĐND về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
4822/QĐ-UBND 22/12/2020
Tải về
Quyết định kiện toàn Trưởng ban Ban Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai
970/QĐ-UBND 29/03/2021
Tải về
Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai
4651/QĐ-UBND 07/12/2020
Tải về
Quyết định công nhận kết quả vòng thử thách Cuộc thi KNĐMST tỉnh Đồng Nai năm 2020
02/QĐ-BTC 24/03/2021
Tải về
Quyết định công nhận kết quả còng sơ tuyển Cuộc thi KNĐMST tỉnh Đồng Nai năm 2020
01/QĐ-BTC 17/03/2021
Tải về
Thông báo thời gian thi vòng thử thách và chung kết Cuộc thi KNĐMST năm 2020
01/TB-BTC 17/03/2021
Tải về
Nghị quyết Ban hành Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Số 29/2020/NQ-HĐND 22/07/2024
Tải về
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2020
1154/KH-SKHCN 22/07/2024
Tải về
NGHỊ ĐỊNH 39/2018/NĐ-CP VỀ HƯỚNG DẪN LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
39/2018/NĐ-CP 22/07/2024
Tải về
NGHỊ ĐỊNH 38/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
38/2018/NĐ-CP 22/07/2024
Tải về
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn
173 22/07/2024
Tải về
Quyết định thành lập Tổ giúp việc Hội đồng tư vấn
174 22/07/2024
Tải về
Quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn
2949 22/07/2024
Tải về
Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 – 2023
1523 07/05/2018
Tải về
Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Đồng Nai
Số 4661/QĐ-UBND 28/12/2018
Tải về