CHI TIẾT VĂN BẢN
Tên văn bản
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn
Số/Ký hiệu
173
Ngày ban hành
04/10/2023
Người ký
Trích yếu
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn, điều phối mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đồng Nai 2018 – 2023
Chuyên mục
Văn bản pháp luật
Tài liệu đính kèm