Huấn luyện viên

Ông aaaaa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng

bbbb

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng