Tổ giúp việc

Thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng điều phối Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh đến năm 2025

Hội Đồng điều phối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 đã có Quyết định thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng điều phối Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh đến năm 2025. Gồm các ông bà:

Ông Nguyễn Ngọc Phương – Tổ trưởng;

Ông Đoàn Hùng Minh – Tổ phó;

Và các thành viên:

Ông Giang Vũ Văn;

Bà Nguyễn Ngọc Hạnh;

Ông Nguyễn Hoài Nam;

Bà Lê Thị Huế;

Ông Trần Tân Phong;

Bà Nguyễn Thị Nguyên.