Hội đồng thành viên

Ông Ông Trần Văn Vĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng

Nguyễn Thị Hoàng

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng

Ông Hồ Văn Hà

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Hội đồng

Ông Đặng Văn Tấn

Phó Giám đốc Sở Tài chính, thành viên