Hội đồng Thành viên

Hội đồng Điều phối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai đến năm 2025

Ngày 27/1/2022 UBND tỉnh Đồng Nai đã có Quyết định số 323/QĐ-UBND Quyết định đổi tên và kiện toàn Hội đồng Tư vấn, điều phối mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2023.

Theo đó Quyết định kiện toàn và đổi tên Hội đồng Tư vấn, điều phối mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2023 thành Hội đồng Điều phối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, gồm các ông, bà và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị:

Chủ tịch Hội đồng: Bà Nguyễn Thị Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: Ông Lại Thế Thông – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Ủy viên Hội đồng gồm:

– Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

– Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

– Hội Nông dân tỉnh.

– Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

– Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Sở Tài chính.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

– Sở Công thương.

– Sở Ngoại vụ.

– Sở Nội vụ.

– Sở Thông tin và Truyền thông.

– Sở Tài nguyên và Môi trường.

– Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

– Sở Y tế.

– Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

– Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

 – Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

– Hội doanh nhân trẻ tỉnh.

– Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

– Trường Đại học Đồng Nai.

– Trường Đại học Lạc Hồng.

– Ngân hàng nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Đồng Nai