Cập nhật: Tháng Sáu 13 2024 | Chính sách hỗ trợ

Chính phủ ban hành Nghị định 45/2024/NĐ-CP ngày 26/4/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Về nguyên tắc cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Quỹ), […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Năm 24 2024 | Chính sách hỗ trợ

Ngày 24-5, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Đồng Nai tổ chức Hội nghị Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ vốn phát triển kinh tế tập thể. Hội nghị đã trình bày tổng quan về Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Đồng Nai; các quy định về hoạt động cho vay theo […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Năm 24 2024 | Chính sách hỗ trợ

Theo Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa năm 2024 của UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm vụ chính là rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho DN; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Tư 01 2024 | Chính sách hỗ trợ

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mục đích của kế hoạch này nhằm đảm bảo tính chủ động, thống nhất quản lý, chỉ đạo điều hành triển khai, phối hợp thực […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Tám 01 2023 | Chính sách hỗ trợ

Thủ tướng Chỉnh phủ vừa ký ban hành văn bản số 690/TTg-KGVX yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan rà soát, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đột phá, các giải pháp toàn diện, hiệu quả để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và khuyến […]

Xem thêm