Cập nhật: Tháng Tám 01 2023 | Chính sách hỗ trợ

Thủ tướng Chỉnh phủ vừa ký ban hành văn bản số 690/TTg-KGVX yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan rà soát, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đột phá, các giải pháp toàn diện, hiệu quả để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và khuyến […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Sáu 16 2023 | Chính sách hỗ trợ

Phấn đấu đến năm 2030, Đồng Nai có sản phẩm chủ lực có mặt tại các chuỗi phân phối truyền thống và trực tuyến tại một số quốc gia có hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam. Đó là một trong những mục tiêu của Kế hoạch triển khai thực hiện Đề […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Sáu 15 2023 | Chính sách hỗ trợ

Ngày 13/6/2023, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 345/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2023” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Mục tiêu […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Tư 25 2023 | Chính sách hỗ trợ

Có hiệu lực thi hành từ ngày 25/6/2022, Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 10/5/2022 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Tư 25 2023 | Chính sách hỗ trợ

Bà Lê Thị Minh Anh, Phụ trách Ban Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đã và đang thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Cụ thể như […]

Xem thêm