CHI TIẾT VĂN BẢN
Tên văn bản
Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 – 2023
Số/Ký hiệu
1523
Ngày ban hành
07/05/2018
Người ký
Trích yếu
Phê duyệt kế hoạch “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 – 2023”
Chuyên mục
Văn bản pháp luật
Tài liệu đính kèm