Cập nhật: Tháng Ba 08 2021 | Chính sách hỗ trợ

Theo Nghị quyết số 29/2020/NQ-HDND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh ban hành Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Hai 26 2021 | Chính sách hỗ trợ

Ngày 09/02/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 188/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025. Sau hơn 4 năm triển khai Đề […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Mười Hai 07 2020 | Chính sách hỗ trợ

Có thể nói, những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đang là đối tượng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ Nhà nước. Theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của “Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”: Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo sẽ nhận được sự hỗ trợ […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Mười Hai 04 2020 | Chính sách hỗ trợ

Tại cuộc đối thoại với thanh niên khởi nghiệp tại Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp 2020 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn manh: nhiệt huyết khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chính là thể hiện lòng yêu nước, làm cho quốc phú, dân cường. Khởi nghiệp sẽ là một con đường […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Mười Hai 04 2020 | Chính sách hỗ trợ

Ngày 18/02/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các […]

Xem thêm