Cập nhật: Tháng Tám 21 2020 | Chính sách hỗ trợ

Sau hơn 4 năm triển khai Đề án 844, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) đã và đang dần tạo lập được nền tảng bền vững và từng bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Xuất phát từ mục tiêu ban đầu khi thành lập Đề án 844 […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Tám 19 2019 | Chính sách hỗ trợ

Với điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý thuận lợi, người dân Đồng Nai có nhiều cơ hội để khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Có nhiều hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh như thành lập doanh nghiệp, công ty cổ phần, công ty TNHH, các tổ hợp tác, hợp tác xã, ... Trong đó mô hình tổ chức hợp tác xã trong nông nghiệp có nhiều ưu đãi cho các startup.

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Tám 02 2019 | Chính sách hỗ trợ

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”. Thông tư 45/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2019.

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Tám 02 2019 | Chính sách hỗ trợ

Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN đã có hiệu lực từ ngày 20/3/2019, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp nhận các chính sách ưu đãi của Nhà nước.

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Bảy 29 2019 | Chính sách hỗ trợ

Việc nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về việc tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, cũng như nâng cao giá trị cạnh tranh của các sản phẩm được sản xuất ở địa phương của các doanh nghiệp startup tại Đồng Nai là rất quan trọng, nhất là trong quá trình hội nhập kinh tế như hiện nay.

Xem thêm