Cập nhật: Tháng Ba 22 2021 | Chính sách hỗ trợ

Ngày 09/02/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 188/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025. Quyết định 188 nhằm hướng đề án […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Ba 10 2021 | Chính sách hỗ trợ

Nhằm thực hiện mục tiêu thúc đẩy hỗ trợ phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ (SHTT) ở tất cả các khâu tạo lập, xác lập, khai thác và bảo vệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu trong nước, đưa […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Ba 08 2021 | Chính sách hỗ trợ

Yêu cầu khởi nghiệp sáng tạo, xu hướng khởi nghiệp sáng tạo, khát vọng lập nghiệp của nông dân đang ngày càng mạnh mẽ, cần có sự chỉ đạo, định hướng, tư vấn, hỗ trợ. Trước thực tế đó, ngày 12/07/2020 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành Đề án “Nâng cao vai […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Ba 08 2021 | Chính sách hỗ trợ

Theo Nghị quyết số 29/2020/NQ-HDND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh ban hành Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai […]

Xem thêm

Cập nhật: Tháng Hai 26 2021 | Chính sách hỗ trợ

Ngày 09/02/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 188/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025. Sau hơn 4 năm triển khai Đề […]

Xem thêm