Định hình cho khởi nghiệp công nghệ

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hiện nay được xác định là động lực, nền tảng trong phát triển kinh tế – xã hội của các quốc gia. Không nằm ngoài xu hướng đó, Việt Nam đã, đang nỗ lực thực hiện đổi mới sáng tạo nhằm đưa nền kinh tế phát triển bền vững có định hướng trong tương lai. Chính những mô hình đổi mới sáng tạo, khai thác sức mạnh công nghệ… sẽ tạo nền tảng để Việt Nam có thể cạnh tranh công bằng với các quốc gia phát triển khác. Tuy nhiên, điều đó đòi hỏi sự điều chỉnh linh hoạt từ cơ chế chính sách, công nghệ đến nguồn lực để tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp.