CHI TIẾT VĂN BẢN
Tên văn bản
Phiếu khảo sát thu thập thông tin kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ
Số/Ký hiệu
PKS-KQNC-TSTT
Ngày ban hành
24/06/2024
Người ký
Trích yếu
Ngày 12/3/2024 Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai có Văn bản số 588/SKHCN-TKC về việc thu thập thông tin kết quả nghiên cứu, tài sản sở hữu trí tuệ. Trong những năm qua, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã được ban hành nhằm thúc đẩy việc hình thành và phát triển thị trường khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, gắn nghiên cứu với ứng dụng triển khai và phát triển kinh tế của ngành, địa phương. Về phía tỉnh Đồng Nai cũng đã ban hành một số chính sách về hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ, sở hữu trí tuệ, năng suất chất lượng,…như: - Nghị quyết số 17/2023//NQ-HĐND ngày 29/9/2023 Quy định về nguyên tắc, điều kiện, nội dung, hình thức, hồ sơ và mức hỗ trợ hoạt động chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030; - Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về lĩnh vực công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030. Sở Khoa học và Công nghệ với vai trò kết nối giữa viện - trường - doanh nghiệp để thúc đẩy việc ứng dụng, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu được tạo ra từ viện nghiên cứu, trường đại học nhằm hình thành và phát triển lực lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp tại Đồng Nai. Trong những năm qua bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực tiễn việc ứng dụng, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu trong điều kiện mở cửa thị trường cũng đang bộc lộ những vấn đề phải điều chỉnh, phát triển. Bên cạnh đó còn có sự khác biệt giữa các vùng miền, địa phương còn chưa được hài hòa, chưa đồng bộ. Vì vậy, cuộc điều tra, thu thập thông tin này sẽ cung cấp những thông tin từ thực tiễn để từ đó tỉnh Đồng Nai đề ra các giải pháp hữu hiệu tiếp tục xây dựng các chính sách phối hợp, hỗ trợ toàn diện và có hiệu quả nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Nội dung của cuộc điều tra thống kê sẽ thu thập thông tin, số liệu về hiện trạng kết quả nghiên cứu, phương thức chuyển giao, khả năng áp dụng; thông tin về các sáng chế, nhu cầu chuyển giao, ứng dụng và mông muốn của chủ sở hữu đồng thời có các ý kiến cũng như đề xuất của nhà sản xuất, chuyển giao. v.v... Về đối tượng điều tra: tất cả các tổ chức, doanh nghiệp, viện, trường trong và ngoài tỉnh có nhu cầu ứng dụng hoặc chuyển giao. Thời điểm tiến hành điều tra bắt đầu từ 0h ngày 12/3/2024 đến ngày 30/4/2024. Về lĩnh vực: ưu tiên các lĩnh đột phá của tỉnh Đồng Nai, như nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ, du lịch, logistics, chuyển đổi số,… Với ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc điều tra, thu thập, Sở Khoa học và Công nghệ rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp có trách nhiệm, cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, số liệu theo yêu cầu của phiếu điều tra, thu thập. + Truy cập đường Link: https://forms.gle/3DMTwHfSEqR8SWdg9
Chuyên mục
Phiếu khảo sát