Cập nhật kiến thức Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo

Ngày 13/4/2022, tại Hội trường Tỉnh ủy, UBND tỉn Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị “Cập nhật kiến thức về Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo trong công tác chỉ đạo, triển khai, quản lý, hoạch định chính sách, đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.