Diễn đàn “Chia sẻ kinh nghiệm KNĐMST dựa trên KHCN và tài sản trí tuệ” và Lễ phát động TechFest Dong Nai 2022

Sự kiện 01 bắt đầu từ 8:00; Sự kiện 02 bắt đầu từ 10:00 cùng ngày