CHI TIẾT VĂN BẢN
Tên văn bản
Kỷ yếu các tham luận tại Hội nghị “Định hướng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ở Đồng Nai giai đoạn 2021-2025”
Số/Ký hiệu
10/2021
Ngày ban hành
04/10/2021
Người ký
Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai
Trích yếu
Kỷ yếu gồm 15 tham luận của các Sở, ngành, địa phương, nhà khoa học, nhà quản lý về Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Chuyên mục
Tài liệu hội nghị Hệ sinh thái khởi nghiệp