Xây dựng Chương trình đào tạo cho cán bộ Đoàn phụ trách khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã xây dựng hoàn thiện và đưa vào áp dụng thực tế Giáo trình đào tạo cho Cán bộ Đoàn phụ trách khởi nghiệp, đổi mới sang tạo.

Đoàn sẽ thực hiện nhiều giải pháp để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Theo đó, giáo trình đào tạo cho Cán bộ Đoàn phụ trách khởi nghiệp, đổi mới sang tạo gồm các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các kiến thức chuyên sâu về đổi mới sáng tạo. Trong đó có 20 % thời lượng của giáo trình là kiến thức được địa phương hóa để các cán bộ Đoàn có thể phát huy thế mạnh của từng địa phương, vùng miền trong quá trình tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Bộ giáo trình đã được các chuyên gia trong hệ sinh thai khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xác nhận và đưa vào áp dụng trong các chương trình đào tạo.

Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tổ chức tập huấn, đào tạo cho các bộ Đoàn phụ trách khởi nghiệp

Được biết, Trung ương Đoàn xác định nhiệm vụ, giải pháp để hỗ trợ hiệu quả cho Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sang tạo là tìm kiếm, sàng lọc và củng cố các ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng; hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp cho thanh niên; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp cận các nguồn vốn, các nhà đầu tư trong và ngoài nước; xây dựng, phát triển các kênh hỗ trợ phân phối và tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên; hỗ trợ tư vấn pháp lý cho thanh niên khởi nghiệp; hỗ trợ liên kết, phát triển mạng lưới doanh nghiệp khởi nghiệp. Trong đó, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nền tảng cho thanh niên về khởi sự kinh doanh, phát triển doanh nghiệp như: kiến thức về quản trị sản xuất, quản trị nhân sự, marketing, quản trị chất lượng, quản trị chuỗi cung ứng… Tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho thanh niên khởi nghiệp kiến thức về chuyển đổi số, áp dụng công nghệ số trong quản trị doanh nghiệp, sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ, vận chuyển, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm và các nội dung khác trong quá trình sản xuất kinh doanh; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp nâng cao năng lực kinh doanh theo chuỗi giá trị trên cơ sở khai thác thế mạnh, tiềm năng sẵn có của vùng miền, địa phương.

T.L