ĐỔI MỚI MẠNH MẼ ĐỂ PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO Ở ĐỒNG NAI

Trong bối cảnh hậu Covid-19, làm sao để nền kinh tế nhanh chóng quay trở lại quỹ đạo phát triển bình thường mới? Giải pháp nào, hướng đi nào giúp doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp có sức chống chịu tốt hơn để THÍCH ỨNG, CHUYỂN ĐỔI, tận dụng cơ hội để BỨT PHÁ?