Hỗ trợ người dân nâng cao hiệu quả thực hiện các dự án khởi nghiệp

Chị Trần Thị Hà, Giảng viên Đại học Công nghệ chọn thêm mảng khởi nghiệp với giò lụa

Nhằm thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, tạo phong trào khởi nghiệp trong hội viên hội phục nữ các cấp. Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ thông qua chuối các dịch vụ hỗ trợ chất lượng, bền vừng góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển doanh nghiệp và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Kế hoạc cũng nhằm góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật hỗ trợ phụ nữ kinh doanh, khởi nghiệp bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, đó là mục tiêu chung mà kế hoạch UBND tỉnh Đồng Nai về thực hiện Đề án “hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh đề ra.

Với mục tiêu 95% cán bộ hội chuyên trách các cấp, ngành tham gia triển khai đề án được tập huấn nâng cao nhận thức và phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, 75% hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp, hỗ trợ thành lập ít nhất 20 mô hình kinh tế tập thể, hỗ trợ 350 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, 100% doanh nghiệp nữ mới thành lập được tư vấn và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thành lập hội doanh nghiệp nữ tỉnh… kế hoạch thực hiện Đề án “hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh đang nhận được sự quan tâm của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là những phụ nữ có đam mê khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhưng còn gặp khó khăn.

Tại Đồng Nai, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Hội Liên hiệp phụ nữ, nhất là sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 (ngày 30-6-2017), các cấp Hội trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động phát huy sự chủ động, sáng tạo của hội viên, phụ nữ trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp: Cụ thể, Sáng nay 29/10, Hội Liên Hiệp Phụ nữ (HLHP ) tỉnh tổ chức ngày hội “Phụ nữ sáng tạo – khởi nghiệp” tỉnh Đồng Nai năm 2018.  Sự kiện có gần 300 hội viên phụ nữ tham gia. Tại ngày hội, đã diễn ra nhiều hoạt động bổ ích như: tọa đàm giao lưu kinh nghiệm với gương phụ nữ khởi nghiệp thành công trong và ngoài tỉnh; trưng bày sản phẩm của các hội viên sản xuất kinh doanh giỏi. Được biết, nhờ triển khai đồng bộ, đa dạng các hình thức, mô hình gắn với phong trào “Phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi”, từ năm 2017 đến nay, phong trào phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp đã lan tỏa ở mọi cấp hội, địa phương trong tỉnh. Cụ thể, các cấp Hội đã thành lập và duy trì hoạt động được hơn 5.000 tổ/nhóm phụ nữ tiết kiệm với 89.500 thành viên, tổng số vốn huy động đến nay là trên 56 tỷ đồng. Qua đó giúp hơn 79.500 lượt chị vay vốn từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh với số tiền gần 152 tỷ đồng để phát triển kinh tế; giúp cho hơn 900 hộ phụ nữ nghèo thoát nghèo bền vững.

Nhóm tác giả nữ khởi nghiệp với chuỗi sản phẩm từ rau má

Nhằm nâng cao nhận thức của phụ nữ trong tỉnh về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về phát triển nghề nghiệp, khởi nghiệp, nhằm thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, đồng thời kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, khơi dậy tinh thần, sức mạnh nội lực của phụ nữ, mạnh dạn có ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp, hợp tác xã hội, kinh doanh cá thể, thúc đẩy, hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp mới thập lập do nữ làm chủ, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới cũng như phát huy vai trò của tổ chức Hội liên hiệp phụ nữ các cấp trong việc tổ chức phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng trong quá trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2015.

Theo đó, kế hoạch cũng hướng đến những mục tiêu cụ thể với 95% cán bộ hội chuyên trách các cấp, ngành tham gia triển khai đề án được tập huấn nâng cao nhận thức và phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, 75% hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp, hỗ trợ thành lập ít nhất 20 mô hình kinh tế tập thể, hỗ trợ 350 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, 100% doanh nghiệp nữ mới thành lập được tư vấn và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thành lập hội doanh nghiệp nữ tỉnh.

Kế hoạch thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi giành cho các đối tượng là phụ nữ trên địa bàn tỉnh có ý tưởng khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, có nhu cầu khởi sự kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập do nữ làm chủ, ưu tiên phụ nữ hỗ nghèo, khó khăn, là người dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ sống tại địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp, khuyến khích phụ nữ có tri thức, có kinh nghiệm quản lý.

Dự kiến, kế hoạch được thực hiện thông qua hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 bắt đầu từ năm 2018 đến năm 2020 và giai đoạn 2 là 5 năm tiếp theo. Các nội dung chính được triển khai là: Tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước về khởi nghiệp và phát triển kinh doanh. Vài trò, vị trí của phụ nữ đổi với sự phát triển kinh tế; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo thông qua các hoạt động hỗ trợ thực hiện hóa ý tưởng sáng tạo như: hàng năm tổ chức ngày phụ nữ khởi nghiệp, hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh, hỗ trợ pháp lý, xây dựng nhãn hiệu sở hữu trí tuệ cho phụ nữ khởi nghiệp có sự đổi mới sáng tạo, hỗ trợ tiếp cận tín dụng; hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nữ, tổ chức hoạt động liên kết, phát triển mạng lưới và xúc tiến thương mại…

Thảo Quế