Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai

Ngày 19/12/2018, tại Trung tâm hội nghị Sen Vàng. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.