Hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo

Yêu cầu khởi nghiệp sáng tạo, xu hướng khởi nghiệp sáng tạo, khát vọng lập nghiệp của nông dân đang ngày càng mạnh mẽ, cần có sự chỉ đạo, định hướng, tư vấn, hỗ trợ. Trước thực tế đó, ngày 12/07/2020 Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành Đề án “Nâng cao vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong việc hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo, giai đoạn 2020-2025” (Đề án 03-ĐA/HNDTW)

Thực tế việc hình thành các doanh nhân, doanh nghiệp, HTX, THT, trang trại … từ các chủ thể là hội viên nông dân đều đơn lẻ, tự phát, hạn chế về số lượng và chất lượng, chưa có sự liên kết để nhân lên sức mạnh, mở rộng qui mô và nâng cao lợi thế cạnh tranh. Trong khi đó, yêu cầu khởi nghiệp, xu hướng khởi nghiệp, khát vọng lập nghiệp của nông dân đang ngày càng mạnh mẽ, cần có sự chỉ đạo, định hướng, tư vấn, hỗ trợ của các cấp Hội Nông dân Việt Nam.

Nâng cao vai trò của tổ chức Hội trong hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế gắn gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước của Hội; xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở và xây dựng đất nước; đáp ứng yêu cầu chủ động và tích cực trong hội nhập quốc tế.

Nông dân khởi nghiệp với các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp

Đề án hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, ươm mầm về khởi nghiệp sáng tạo cho hội viên nông dân, giúp hội viên nông dân có hoài bão, khát vọng lập nghiệp, hoàn thiện những ý tưởng, đề án sản xuất kinh doanh mới và tìm kiếm cơ hội đầu tư, vươn lên làm giàu, góp phần phát triển KT – XH ở địa phương. Tạo tiền đề hình thành và phát triển các doanh nghiệp, doanh nhân nông thôn trên cơ sở các HTX, THT, tổ liên kết, chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp, trang trại của nông dân, góp phần phát triển doanh nghiệp theo mục tiêu nghị quyết của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ; mỗi nông dân khởi nghiệp  tạo việc làm và dẫn dắt tạo việc làm cho nông dân. Thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, góp phần tạo việc làm, đóng góp vào quá trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống, văn hóa, ổn định an ninh, chính trị, xã hội ở nông thôn.

Một số nội dung chính của đề án bao gồm: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khởi nghiệp sáng tạo; về tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, khát vọng lập nghiệp cho cán bộ, hội viên nông dân. Tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm trao đổi trực tiếp để giúp cán bộ Hội và hội viên nông dân hình thành ý tưởng, nuôi dưỡng khát vọng và quyết tâm khởi nghiệp sáng tạo. Tổ chức “Ngày Nông dân khởi nghiệp sáng tạo” ở tất cả các cấp Hội. Giới thiệu các tấm gương nông dân khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu, doanh nhân nông thôn, nông dân tỉ phú, các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, hiệu quả. tổ chức các khóa đào tạo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề về khởi nghiệp, những kiến thức cần thiết về khởi nghiệp như kiến thức quản lý, kiến thức kinh doanh, kiến thức marketing, kiến thức chuyên môn, các kỹ năng mềm. Tổ chức các hoạt động, hội nghị, hội thảo tham vấn về cơ hội phát triển kinh tế, Diễn đàn “Nông dân khởi nghiệp sáng tạo”, tọa đàm, đối thoại. Thành lập các “Câu lạc bộ Nông dân khởi nghiệp”, “Câu lạc bộ Doanh nhân nông thôn”, “CLB Nông dân tỷ phú”, “CLB Nhà khoa học của nhà nông”…

Hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo xây dựng thương hiệu, truy suất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý, quảng bá và giới thiệu sản phẩm, cung cấp thông tin sản xuất và tiêu thụ nông sản. Hướng dẫn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ ngay khi khởi nghiệp….

N.T.H