Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đang là đối tượng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ Nhà nước

Có thể nói, những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đang là đối tượng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ Nhà nước. Theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của “Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”: Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo sẽ nhận được sự hỗ trợ cụ thể như sau:

Những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đang là đối tượng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ

Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục: Xác lập, chuyển giao, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; Hợp đồng tư vấn về xây dựng và thực hiện chính sách, chiến lược hoạt động sở hữu trí tuệ; Hợp đồng tư vấn về xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý; Hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; Hợp đồng  tư vấn để doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tự tổ chức đo lường.

Hỗ trợ 100% chi phí gian hàng tại Hội trợ triển lãm xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế; được ưu tiên tham gia Chương trình xúc tiến thương mại có sử dụng ngân sách Nhà nước; Chi phú sử dụng trang thiết bị tại các cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Giảm 50% chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; Phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; Chi phí cấp dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường. Nhưng không quá 10 triệu đồng trên một lần thử và không quá 01 lần trên năm.

Hỗ trợ 50% chi phí hợp đồng ứng dụng công nghệ cao, hợp đồng chuyển giao công nghệ. Nhưng không quá 100 triệu đồng trên một hợp đồng và không quá một hợp đồng mỗi năm.

Hỗ trợ 50% chi phí đào tạo chuyên sâu về các nội dung: Xây dựng, phát triển sản phẩm; Thương mại hóa sản phẩm; Gọi vốn đầu tư; Phát triển thị trường; Kết nối mạng lưới khởi nghiệp với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học. Nhưng không quá 20 triệu đồng trên một khoá đào tạo và không quá 01 khoá đào tạo/năm; Hỗ trợ 50% nhưng không vượt quá 5 triệu đồng/tháng phí cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tham gia: Các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Ngoài ra, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo còn được miễn phí: tra cứu, khai thác, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về sáng chế, thông tin công nghệ, kết quả nghiên cứu.

Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo miễn phí khi cung cấp thông tin, truyền thông về kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. Được cung cấp thông tin miễn phí về: Hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế… Thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

P.Hương