Cập nhật: Tháng Tám 19 2019 | Đổi mới sáng tạo

Theo khảo sát của McKinsey về các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, 80% giám đốc điều hành tin rằng mô hình kinh doanh của họ có nguy cơ và 84% cho rằng sự đổi mới là quan trọng đối với chiến lược tăng trưởng của họ.

Xem thêm