Phổ biến kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ, lãnh đạo, quản lý

Nhằm đào tạo bồi dưỡng các kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sáng tạo cải tiến cho cán bộ làm công tác xây dựng chính sách, quản lý, tuyên truyền và hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ (Cơ quan thường trực của Hội đồng) xây dựng kế hoạch tổ chức lớp đào tạo như sau:

+ Mục đích: trang bị các thông tin nền tảng, kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các công cụ sáng tạo cải tiến cho cán bộ làm công tác xây dựng chính sách, quản lý, tuyên truyền và hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

+ Đối tượng tham dự: cán bộ làm công tác xây dựng chính sách, quản lý, tuyên truyền và hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

+ Thời gian: từ 8g00 – 12g00 ngày 14/11/2019 (Thứ Tư)

+ Địa điểm: Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

+ Tham gia lớp học MIỄN PHÍ.

Mọi chi tiết xin liên hệ: 0947.68.7227 (Hạnh)